THÖÏC ÑÔN BOÁN MOÙN VUØNG MIEÀN

Thöïc Ñôn VND 600,000
Phuïc Vuï Röôïu Vang Theo Töøng Moùn: VND 1,400,000


THÖÏC ÑÔN NĂM MoùN

Thöïc Ñôn 1,000,000 VND
Phuïc Vuï Röôïu Vang Theo Töøng Moùn: VND 1,900,000


DI SẢN VIỆT NAM

Thực đơn bảy món VND 1,300,000 mỗi người
Phục vụ rượu vang theo từng món VND 2,500,000


'AÊN KHOÂNG CHÆ ÑEÅ SOÁNG, BIEÁT CAÙCH AÊN LAØ CAÛ MOÄT NGHEÄ THUAÂT'
GIAÙ TREÂN CHÖA BAO GOÀM 5% PHÍ DÒCH VUÏ VAØ 10% THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG