THÖÏC ÑÔN BOÁN MOÙN VUØNG MIEÀN

Thöïc Ñôn VND 600,000
Phuïc vuï röôïu vang theo töøng moùn: VND 1,400,000


THÖÏC ÑÔN NĂM MoùN

Thöïc Ñôn 1,000,000 VND
keøm theo goùi nöôùc uoáng 1,900,000vnd moãi ngöôøi
bao goàm röôïu vang, bia, cocktails, caùc loaïi röôïu maïnh


KHAÙM PHAÙ AÅM THÖÏC MIEÀN NAM VIEÄT NAM

Thöïc Ñôn 7 moùn 1,300,000 VND
phuïc vuï vôùi röôïu vang, bia, cocktail & nöôùc uoáng pha cheá cuûa Xu 2,200,000vnd moãi ngöôøi


'AÊN KHOÂNG CHÆ ÑEÅ SOÁNG, BIEÁT CAÙCH AÊN LAØ CAÛ MOÄT NGHEÄ THUAÂT'
GIAÙ TREÂN CHÖA BAO GOÀM 5% PHÍ DÒCH VUÏ VAØ 10% THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG