THÖÏC ÑÔN BOÁN MOÙN VUØNG MIEÀN

Thöïc Ñôn VND 600,000
Röôïu Vang Theo Töøng Moùn: VND 1,400,000


THÖÏC ÑÔN NĂM MoùN

Thöïc Ñôn VND 1,000,000
Phục Vụ Rượu Vang Theo Từng Món VND 1,900,000


THÖÏC ĐÔN CHO HAI NGÖÔØI

Thöïc Đôn Boán Moùn
Thöïc ñôn baûy moùn VND 450,000 moãi ngöôøi


'AÊN KHOÂNG CHÆ ÑEÅ SOÁNG, BIEÁT CAÙCH AÊN LAØ CAÛ MOÄT NGHEÄ THUAÂT'
GIAÙ TREÂN CHÖA BAO GOÀM 5% PHÍ DÒCH VUÏ VAØ 10% THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG