THÖÏC ÑÔN BOÁN MOÙN VUØNG MIEÀN

Thöïc Ñôn VND 600,000
Phuïc Vuï Röôïu Vang Theo Töøng Moùn: VND 1,400,000


THÖÏC ÑÔN NĂM MoùN

Thöïc Ñôn 1,000,000 VND
Phuïc Vuï Röôïu Vang Theo Töøng Moùn: VND 1,900,000


'AÊN KHOÂNG CHÆ ÑEÅ SOÁNG, BIEÁT CAÙCH AÊN LAØ CAÛ MOÄT NGHEÄ THUAÂT'
GIAÙ TREÂN CHÖA BAO GOÀM 5% PHÍ DÒCH VUÏ VAØ 10% THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG