THÖÏC ÑÔN BOÁN MOÙN VUØNG MIEÀN

Thöïc Ñôn VND 600,000
Phuïc vuï röôïu vang theo töøng moùn: VND 1,400,000


THÖÏC ÑÔN NĂM MoùN

Thöïc Ñôn VND 1,000,000
Phuïc Vuï Röôïu Vang Theo Töøng Moùn VND 1,900,000


DI SẢN VIỆT NAM

Thöïc ñôn baûy moùn VND 1,300,000 moãi ngöôøi
Phuïc vuï röôïu vang theo töøng moùn VND 2,500,000


'AÊN KHOÂNG CHÆ ÑEÅ SOÁNG, BIEÁT CAÙCH AÊN LAØ CAÛ MOÄT NGHEÄ THUAÂT'
GIAÙ TREÂN CHÖA BAO GOÀM 5% PHÍ DÒCH VUÏ VAØ 10% THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG