THÖÏC ÑÔN BOÁN MOÙN VUØNG MIEÀN

900,000 VND
Phuïc vuï . röôïu vang theo moùn 1,700,000 VND


THÖÏC ÑÔN NĂM MoùN

1,000,000 VND
phuïc vuï vôùi röôïu vang, bia, cocktail & nöôùc uoáng pha cheá cuûa Xu 1,900,000 VND


KHAÙM PHAÙ AÅM THÖÏC MIEÀN NAM VIEÄT NAM

Thöïc Ñôn 7 moùn 1,300,000 VND
phuïc vuï vôùi röôïu vang, bia, cocktail & nöôùc uoáng pha cheá cuûa Xu 2,200,000vnd moãi ngöôøi


'AÊN KHOÂNG CHÆ ÑEÅ SOÁNG, BIEÁT CAÙCH AÊN LAØ CAÛ MOÄT NGHEÄ THUAÂT'
GIAÙ TREÂN CHÖA BAO GOÀM 5% PHÍ DÒCH VUÏ VAØ 10% THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG