THỰC ĐƠN TỰ CHỌN CỦA XU

được thiết kế để quý khách có thể chia sẻ cùng bạn bè và người thần


ĐAËC SAÛN


SUÙP & XAØ LAÙCH


MOÙN CHAY


MOÙN phuï


THÖÏC ÑÔN TRAÙNG MIEÄNG


Coffee & Tea