THÖÏC ĐÔN TÖÏ CHOÏN CUÛA XU

được thiết kế để quý khách có thể chia sẻ cùng bạn bè và người thần

KHAI VÒ


XAØ LAÙCH


MOÙN CHÍNH


SIDE DISHES


TRAÙNG MIEÄNGJapanese Menu


SASHIMI


CHEF'S DISHES


SALAD


SUSHI


ROLLS


SOUP


Coffee & Tea