THÖÏC ÑÔN BUOÅI TRÖA (phuïc vuï moãi ngaøy töø 11.30 - 14.30)


XAØ LAÙCH


BAÙNH MÌ ñöôïc phuïc vuï vôùi khoai taây chieân & Xaø laùch troän


MOÙN VIEÄT NAM


CAÙC MOÙN CHIEÂN - XAØO


THÖÏC ÑÔN BUOÅI TRÖA THÖÏC ÑÔN BA MOÙN
295,000 VND
bao goàm 1 thöùc uoáng : nöôùc ngot, nöôùc eùp traùi caây, traø hoaëc caø phe
choïn suùp hoaëc saø laùch cho khai vò