THÖÏC ÑÔN BUOÅI TRÖA
phuïc vuï moãi ngaøy töø 11.30 - 14.30
bao goàm traø hoaëc caø pheâ


XAØ LAÙCH


CAÙC MOÙN XAØO

MOÙN VIEÄT NAM